IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

Llista Provisional Directors (SCT)

Publicació de la llista provisional de qualificacions de la prova (13/07/2011)

Es fa pública la llista provisional de qualificacions de la prova de selecció per a l’obtenció del Certificat d’aptitud de director/a d’escoles particulars de conductors.
La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius del Servei Català de Trànsit.
Aquesta informació no té validesa oficial. Els candidats hauran de comprovar la seva situació a la llista exposada en els taulells d’anuncis dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.
Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades.

Barcelona, 13 de juliol de 2011
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]