IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

SCT - Convocatòria d’inscripció del primer torn a la fase de presència

SCT - Convocatòria d’inscripció del primer torn a la fase de presència (21.09.2012)
Es convoca a inscriure’s en la fase de presència del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor/a de formació viària els aspirants del 1r torn que han superat totes les matèries de la fase d’ensenyament a distància, segons l’ordre establert en la base 5.5 de la convocatòria. El 1r torn és de 100 persones.

Es fa pública la llista dels aspirants convocats. Aquesta llista s’exposa completa als taulers informatius del Servei Català de Trànsit. Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat.
Els aspirants convocats al 1r torn s’han d’inscriure a la fase presencial del curs de formació a les seus del Servei Català de Trànsit segons estableix la base 2.2 de la convocatòria.
Els aspirants han de presentar el full de sol·licitud d’inscripció a la fase presencial en el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la llista. Hauran de satisfer la taxa de 1.461,00 euros d’acord amb el que disposa l’annex 8 de l’Ordre INT/140/2012, de 16 de maig. Juntament amb la sol·licitud hauran de presentar el justificant de pagament de la taxa d’inscripció.
Segons estableix la base 5.5 de la convocatòria del curs, amb la sol·licitud d’inscripció s’ha d’adjuntar la documentació següent:

  • Justificant de pagament de la taxa d’inscripció de 1.461,00€. 
  • Fotocòpia compulsada del DNI o del document acreditatiu de la personalitat. 
  • Fotocòpia compulsada del permís de conduir, per ambdues cares. 
  • Fotocòpia compulsada del títol d’educació secundària obligatòria o del títol de tècnic de formació professional de grau mitjà, equivalent o superior que posseeixi. En el cas de títol equivalent, aquesta equivalència haurà d’estar acreditada mitjançant certificació expedida per l’autoritat educativa corresponent. Així mateix, si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, caldrà disposar de l’homologació corresponent del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
  • Informe d’aptitud psicofísica exigit per a l’obtenció d’un permís de conduir del grup 2, que acrediti que reuneix les aptituds requerides per a l’obtenció del permís esmentat, excepte que es tracti de persones amb un permís de la classe B, o un permís extraordinari de la classe B, almenys, subjecte a condicions restrictives, amb una antiguitat mínima de dos anys. L’informe esmentat serà expedit per un Centre de reconeixement de conductors acreditat.

Imprès de sol·licitud d’inscripció a la fase presencial, primer torn [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]