IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

Reclamar el “cèntim sanitari” (impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs)

Què és l’impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs (conegut com a “cèntim sanitari”)?
L’impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs popularment conegut com a «cèntim sanitari», va ser aprovat pel Govern el 2001. Va estar vigent onze anys, des del 1 de gener de 2002 fins al 31 de desembre de 2012, data en què va deixar d’existir i va passar a integrar-se en l’impost especial sobre els hidrocarburs. Es tracta d’un impost indirecte que gravava el consum en fase detallista dels principals hidrocarburs (gasolina, gasoli, gasoli calefacció, fuel i querosè). Encara que el subjecte passiu era el venedor dels carburants, l’impost l’acaba suportant l’adquirent, atès que se li repercutia en el preu final del carburant juntament amb l’IVA i l’impost especial sobre hidrocarburs.
L’aplicació pràctica del tram estatal i del tram autonòmic implicava un increment de més de 7 cèntims per litre de gasolina o gasoil, per la qual cosa en el cas d’empreses amb importants consums de carburants, la incidència de l’impost durant els seus onze anys de vigència ha pogut arribar a ser molt significativa.

¿Qui podrà reclamar?
Qualsevol persona o empresa que pugui justificar amb factures el pagament d’aquest gravamen en omplir els dipòsits de combustible podrà reclamar que l’hi reintegrin.

¿On reclamar? Us deixem vàries opcions:
(CNAE, FAB, Unió de consumidors de Catalunya) clicar a "Seguir llegint"


CNAE (www.cnae.com)
Notícia a CNAE: [enllaç]
Informació a CNAE: [enllaç]
Tramitació amb CNAE (abans s'ha de llegir tota l'informació):
Telèfon 91- 352 02 57 (ext. 137)
Correu electrònic: ismael.carron@cnae.com

FAB (www.fab.cat)
Des de l’assessoria jurídica de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, s’ofereix la possibilitat de tramitar la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts davant l’Agència Tributària, amb un cost del 5% de la quantitat reclamada i amb un límit de 300€ si la quantitat reclamada excedeix els 6.000 euros.
S'adjunta document informatiu. [enllaç]
Per recuperar el “cèntim sanitari” abonat indegudament hi ha dos procediments:
  1. Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts davant l’Agència Tributària.
  2. Responsabilitat patrimonial de l’Estat.
Documentació obligatòria
En tots dos casos és requisit imprescindible presentar les factures que acreditin el pagament indegut del “cèntim sanitari”. No serveixen els tickets de la benzinera o els extractes de les targetes de fidelització. A través d’aquests documents caldria sol·licitar a les empreses subministradores de combustibles les corresponents factures.

Unió de Consumidors de Catalunya (www.consumidors.org)
La Unió de Consumidors de Catalunya-UCC està distribuint entre els ciutadans interessats un formulari (enllaç) per sol·licitar la devolució de l’Impost Sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
Formulari: [enllaç]
On presentar-lo? El formulari haurà de ser presentat, per duplicat, a la Delegació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, bé de forma presencial o remès en una oficina de Correus, per correu certificat amb segell de còpia.
L’administració tindrà un termini de 6 mesos per resoldre la sol·licitud.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]