IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

SCT - Curs obtenció Certificat de Director d'Autoescola 2016

Del Servei Català de Trànsit us relacionem l'informació detallada per inscriure's a la convocatòria:

Prova de selecció per a l'obtenció del certificat d'aptitud de director/a d'escoles particulars de conductors (17.10.2016)

Es convoca una Prova de selecció per a l’obtenció del certificat d’aptitud de director/a d’escoles particulars de conductors.
Per prendre part a la convocatòria cal presentar l’imprès de Sol·licitud d’admissió a la convocatòria a les dependències dels Serveis Territorials de Trànsit, previ pagament dels drets d’examen.

El termini de presentació és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria INT/2290/2016 - DOGC 7227.(Des del 18 d’octubre fins el 7 de novembre de 2016, ambdós inclosos).

Documentació:

  • Sol·licitud d’admissió a la convocatòria de la prova: [enllaç]
Aquest tràmit l'ha de fer personalment l'interessat: 
1. Instruccions per emplenar la sol·licitud d’admissió: 
a) Abans d’emplenar aquesta sol·licitud llegiu les bases de la convocatòria.
b) Per inscriure’s a la prova de selecció d’aquesta convocatòria, els aspirants hauran de satisfer l’import de la taxa que
sigui vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.
c) El pagament s’ha d’efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” mitjançant document de pagament prèviament expedit pels serveis territorials de trànsit corresponents. També es pot fer el pagament amb targeta de crèdit a les dependències dels serveis territorials de trànsit corresponents.
d) Escriviu les dades de la sol·licitud en majúscules de manera clara i perfectament llegibles.
e) Empleneu totes les dades.
f) Quan presenteu la sol·licitud a l’entitat bancària, sol·liciteu el justificant d’ingrés dels drets d’inscripció.
g) No oblideu que el pagament dels drets d’inscripció a l’entitat bancària no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud al corresponent registre administratiu.
h) No oblideu signar la sol·licitud.
i)
Un cop complimentat aquest imprès feu una fotocòpia per registrar.

2. Documentació que s’hi ha d’adjuntar: 
Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
a) Fotocòpia compulsada del DNI o NIE. (ó original i fotocòpia)
b) Fotocòpia compulsada del Certificat d’aptitud de professor/a de formació viària o de professor/a d’escoles particulars de conductors, llevat que l’esmentat certificat hagi estat emès pel Servei Català de Trànsit, supòsit en què no caldria aportar-lo.
c) Justificant de pagament dels drets d’inscripció.

3. Adreces dels registres on presentar les sol·licituds:
Per a la demarcació de Tarragona:
Av. Roma, 7-9, Baixos 43005 Tarragona
Tel 977 24 82 70
Horari de registre: De dilluns a divendres de les 9 hores fins a les 14 hores, tot l’any.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]