IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

JPTT: Recordatori dels articles 9.c. i 40 del Reglament d'Autoescoles


JPTT
Recordatori dels articles 9.c. i 40 del Reglament d'Autoescoles:
Per indicació de la Cap Provincial, es recorda el que indica l'article 9.c. i l'article 40 del Reial Decret 1295/2003, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les escoles particulars de conductors. 
L'article 9.c. fa referència a l'obligació dels professors a acompanyar durant les proves pràctiques de circulació als alumnes als quals hagi impartit ensenyament pràctic a l'escola, secció o sucursal on figuri donat d'alta, responsabilitzant-se a la prova de control d'aptituds i comportaments en circulació en vies obertes al trànsit del doble comandament del vehicle i de la seguretat de la circulació. En el cas que, per causes excepcionals, el director o un altre professor hagués de presentar els alumnes als quals no hagin impartit l'ensenyament, haurà de realitzar-prèvia autorització d'aquesta Prefectura i sempre amb la preceptiva sol·licitud justificativa. 
L'article 40 obliga el professor a portar la fitxa de l'alumne degudament complimentada a les proves de control d'aptituds i comportaments, tant en circuit tancat com en circulació en vies obertes al trànsit general, estant obligat a exhibir-la sempre que algun funcionari d'aquesta Prefectura de Trànsit, en l'exercici de les seves funcions, ho requereixi

En cas d'incompliment de l'estipulat als articles anteriorment citats es procedirà a la suspensió de la prova.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]