IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

AAETGN: PROTOCOLS CAPA I AUES - JPTT

Funcionament dels nous protocols enviats per la JPTT

 Impresos DGT   [enllaç]

Descarga e impresos:

 • 03/07/20 - Noves plantilles: Circulació v2 (enllaç) Pistes v2 (enllaç) i Curs A v9 (enllaç)

 INCIDÈNCIES: únicament a president@aaetgn.com:

DEMANEM QUE
Aquests email aniràn ÚNICAMENT a president@aaetgn.com
• S'han d'unificar, amb la mesura que sigui possible totes les incidències en un únic email, per exemple si teniu varis alumnes d'AUES amb incidències. 
• Els provisionals que tingueu pendents, feu un llistat amb totes les dades, per poder reclamar-los tots de cop. 
A l'escrit de l'email hi ha de constar TOTES les dades del/dels alumne/es, DNI/s i Permís, quina incidència té/tenen, i anotar el número T-0XXX, secció i nom de l'Autoescola.
A part, s'hi ha d'adjuntar SEMPRE l'expedient (només la primera fulla - Model 04 - on firma l'alumne i hi ha la taxa) i la pantalla d'error en format .PDF

  CAPA (Circulació, pistes): 
 • 📅 PREVISIÓ EXAMENS [enllaç]
 •  SEGUIR INSTURCCIONS! -->  PROTOCOL 06-2020 AUTOESCOLES: [enllaç]
  • Los trámites se presentarán en un asiento único por sección, día y tipo de trámite, es decir si una Sección tiene el mismo día la presentación de Relaciones de Circulación, Relaciones de Destreza y Solicitudes nuevas, deberán presentar tres asientos diferenciados, uno para cada tipo de trámite.
  • La sección se indicará en el listado mismo, no hacer una lista por sección.
 • MANUAL ASSOCIACIÓ (v.3-5) [enllaç
 • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 [enllaç]
 • NOTA INFORMATIVA ESCUELAS [enllaç] (uso de guantes, mascarillas, etc)
 • PROCEDIMIENTO - DESTREZAS MOTOCICLETAS [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - DESTREZAS PESADOS REUS [enllaç]
📁 Carpeta Gdrive - Protocol i Documentació CAPA (update: 21-07)

* ANULACIONS (Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla)
​tingueu present que:

 1. ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC).
 2. NOU   JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (.ods a REC + Justificant).  
 3. *Els justificants de no presentats (pàg.4) es modifica i es presenten:
  • Dins de les 24 hores després de l'examen: la plantilla (.ods a REC) + el Justificant.
  • Passades les 24h: El mateix que l'anterior + un qüestions vàries (MOD 03), amb la la tasa 4.1 (8,50€). tot adjuntat i enviat al REC.

*VIES OBERTES Omplir la plantilla:
(5 días hábiles a la fecha de inicio de las prácticas/examen por parte de la Escuela)
VIAS-ABIERTAS_ANYMESDIA_T0123_01
 Aclaració Nom al enviar varis arxius: [enllaç]

*TRASLLATS (amb taxa SOL o sense TRA) es presentaran el dia de la presentació de carpeta telemàtica (amb un "asiento" a part), com a mínim, dos cicles abans de la citació a examen de l'alumne.


 AUES (teòric): 
 • 📅 PREVISIÓ EXAMENS [enllaç]
 •  SEGUIR INSTURCCIONS! -->  PROTOCOL 06-2020 AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
 • AJUDA- Pérdida de Servicio/Error Acceso/Error Funcional [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - CENTRO EXAMENES TARRAGONA/REUS (CAMPCLAR): [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - CENTRO EXAMENES TORTOSA (CENTRE CIVIC): [enllaç]
* Solicitudes de Pruebas para ADR v8 [enllaç] seguint el protocol (enllaç)


Cursos A y ADR: 
 •  SEGUIR INSTURCCIONS! -->  PROTOCOL 06-2020 AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
 • NOTA INFORMATIVA Cursos A y ADR (enviada el 2-06-20): [enllaç]
 • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 [enllaç]
* Comunicación de cursos A v11 [enllaç] a través de registro electrònico 
_.Nom arxiu: CUR_A_2020MESDIA(que presenta)_T0XXX_01.ods
* Comunicación de cursos ADR (Mod. 15) [enllaç] a través de registro electrònico
_.Nom arxiu: CUR_ADR_2020MESDIA(que inicia curs)_MP0XXX_01.pdf Expedicions Permisos: 

EXPEDICIONES 
NOMENCLATURA CORRECTA: [enllaç]

Expediciones corresponden al dia 26 de junio de 2020, deberan poner en el

ASUNTO: EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA

y cada archivo PDF (uno por alumno) nombrarlos igual que el ASUNTO añadiendo el dni del alumno al final:
ARCHIVOS PDF: 

EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231F
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231G
....
Formato de la fecha: 20200626 (año, mes, dia)

y hay que poner el nº de autoescuela y la sección:
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231F

Cada archivo PDF adjunto será para un alumno.


Habrá tantos archivo PDF como alumnos tengan para expedir.

EXPEDICION PERMISO A

"EXPEDIENTES para EXPEDICION permisos A.

Tanto en el ASUNTO del correo como en el ARCHIVO ADJUNTO se nombrará:
EXP_PER_A_“fecha apto”_“ no ae secc”_” Nombre AE”_“DNI/NIE alumno”

Ej.: AE XYZ ( T0121_01), aprobado el 20/06/2020, el alumno DNI 52333111H

Ejemplo: EXP_PER_A_20200620_T0101_01_XYZ_52333111H

El expediente contendrá en un único archivo PDF:
 • Certificado del Curso
 • Reconocimiento médico
 • Autorización de las Autoescuelas
 • Talón foto
 • Fotocopia DNI/NIE en vigor"

EXPEDICION ADR

EXPEDIENTES para EXPEDICION Autorizaciones ADR.
Tanto en el ASUNTO del correo como en el ARCHIVO ADJUNTO se nombrará:
EXP_ADR_“ fecha certificado”_“ no centro MMPP”_” Nombre centro”_“DNI/NIE alumno”

Ej.: Centro MMPP XYZ ( MP0121_1), aprobado el 20/06/2020, el alumno DNI 52333111H

Ejemplo: EXP_ADR_20200620_MP0101_1_XYZ_52333111H

El expediente contendrá en un único archivo PDF:
 • Certificado del Curso
 • Reconocimiento médico
 • Autorización de las Autoescuelas
 • Talón foto
 • Fotocopia DNI/NIE en vigor

PRESENTACIÓ CARPETA: 

1.1 CIRCULACIONES:
CIR_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
Ej. para el 20 de junio de 2020: CIR_20200620_T0123_01.ods
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • ASUNTO: CIR_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: CIR_20200620_T0123_01)
 • EXPONE: PRESENTACIÓN DE CARPETA DE EXAMEN DE CIRCULACIÓN AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nºsección”, “nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, CICLO CAPA “nº ciclo”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.
 • SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las relaciones de una sección para ese día. La plantilla dispone de distintas pestañas para incluir relaciones con distintos profesores.
La plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados, incluido el de la fecha de examen, pese que esté destinada a cumplimentarse por la JPTT.

1.2 DESTREZAS:
DES_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
Ej. para el 20 de junio de 2020: DES_20200620_T0123_01.ods
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • ASUNTO: DES_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: DES_20200620_T0123_01)
 • EXPONE: PRESENTACIÓN DE CARPETA DE EXAMEN DE DESTREZAS “MOTOCICLETAS/PESADOS”​ ​AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nº sección”, “nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN​ ​“TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, CICLO CAPA “nº ciclo”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.​ 
 • SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las relaciones de una sección para ese día. La plantilla dispone de distintas
pestañas para incluir relaciones con distintos profesores.

2.1 SOLICITUDES:
SOL_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
Ej. para el 20 de junio de 2020: SOL_20200620_T0123_01.ods
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • ASUNTO: SOL_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: SOL_20200620_T0123_01)
 • EXPONE: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PRUEBAS DE APTITUD EXENTAS DE TEÓRICO DE LA AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nº sección”, nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, FECHA DE PRESENTACION “día/mes/año”.
 • SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las solicitudes de alumnos de una Sección.
Muy importante, la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]