IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Llista d’aspirants admesos a la fase d’ensenyament a distància (Curs Professors INT/1682/2014)

Es fa pública la llista definitiva amb les qualificacions finals de les proves teòrica i pràctica del procediment previ de selecció del Curs per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Professor de Formació Viària.
Es fa pública la llista d’aspirants admesos a la fase d’ensenyament a distància amb les puntuacions de les matèries exemptes del Curs de formació segons l’apartat 2 de la base 5.7 de la resolució de convocatòria.
Les llistes completes a què fan referència els apartats anteriors s’exposen als taulers informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden comprovar la seva situació a la web: http://professorsviaria.gencat.cat
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]