IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

IMPORTANT! Inspeccions del Servei Català de Trànsit

MOLT URGENT i IMPORT!!!
Desde l'Associació donem l'avís que el Servei Català de Trànsit està realitzant inspeccions a la Província de Tarragona per comprovar que les Autoescoles compleixen la normativa vigent. Heu de tenir absolutament tots els requisits o us sancionaran amb multa.
  • Ha d'estar present a les inspeccions el Director de l'Autoescola.
  • S'ha de tenir el Llibre de Registre corresponent amb els Contractes. (Si no tens el contracte fet que no estigui anotat al Llibre de Registre). 
  • Tenir l'Autorització de Funcionament de l'Autoescola ORIGINAL penjada al taulell d'anuncis.
  • Tenir la fotocòpia de tota la documentació dels vehicles, al corrent de l'ITV, a l'Auotescola. 
Normativa vigent:
Reial decret 1295/2003, de 17 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les escoles particulars de conductors. BOE núm. 258, de 28-10-2003. [enllaç]
Modificacions:
Reial Decret 369/2010, de 26 de març, pel qual es modifica el Reglament de les escoles particulars de conductors, aprovat pel RD 1295/2003, de 17 d’octubre. [enllaç]

SCT - Llista complementària Certificat d’aptitud de director/a d'Autoescoles

Els aspirants que consten en aquesta llista complementària podran presentar als serveis territorials del Servei Català de Trànsit, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, la sol·licitud d’expedició del Certificat de director/a d’autoescoles acompanyada del justificat de pagament de la taxa corresponent.

Us recordem que no es pot disposar de certificats d’aptitud de director d’escoles particulars de conductors expedits per més d’una administració ja que el registre per exercir la professió és únic.

Llista complementària a la llista definitiva d’aspirants que han superat la prova [enllaç]
Sol·licitud d’expedició del certificat [enllaç]
Servei Català de Trànsit - tota l'informació sobre el Curs de Director [enllaç]

Cicle Formatiu de Grau Superior CAP

Al BOE, núm. 47, ha estat publicada l'Ordre ECD/330/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Transport i Logística (CAP).
BOE nº47, Ordre ECD/330/2012 del 15-2-12: [enllaç]

NOU RESUM GENERAL - Per presentar carpeta

IMPORTANT!
NOU Resum General - Per presentar amb la carpeta

Desde Trànsit (DGT) ens informen que a partir de la setmana que ve, s'haurà de presentar amb la carpeta el resum de circulació, teòric i pistes en un. Tots els resums que teníeu que anaven per separat (resum de circulació, resum de pista de motos, etc) els heu d'eliminar ja que no serveixen
ATENCIÓ!
Les carpetes segueixen presentant-se com fins ara. L’única modificació, és que deixeu d’utilitzar-se els resums separats, i només s’ha de posar un únic resum a la carpeta que preferiu.
Tant el llistat de teòrica, de circulació i de pista amb els alumnes detallats s’ha de seguir adjuntant a les respectives carpetes.
També s’ha modificat el Resum afegint el B-96 al quadre de circulació, ja que no hi constava. 

A l'Associació hem creat aquest resum general:

Demanem que si teniu còpies dels antics resums les elimineu, gràcies.

BOE nº42 - Estructura orgànica del Ministeri de l'Interior

Ha estat publicat el Reial Decret 400/2012, de 17 de febrer, al BOE nº 42, pel qual es desplega l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior, que va ser aprovada pel Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre.
Respecte a la Direcció General de Trànsit, en l'article 10, s'estableixen les funcions que li corresponen (apartat 1), els òrgans que, amb rang de subdirecció general, la integren (apartat 2) i, en la disposició addicional cinquena, es s'especifiquen els òrgans directius que queden suprimits.

BOE nº 42 - Reial Decret 400/2012: [enllaç

REFORMA LABORAL - 10/2/12

Per a la vostra informació, adjuntem documents sobre la Reforma Laboral duta a terme per part del govern central el passat divendres dia 10 de febrer de 2012.
Font d'informació [FAB]:

  • Real Decret 3/2012, mesures urgents per la reforma del mercat laboral [enllaç]
  • Presentació - Resum de la Ministra d’Ocupació Fàtima Bañez García [enllaç]
  • Primeres valoracions de CEOE-CEPYME [enllaç
  • Primeres valoracions de Foment del Treball Nacional [enllaç

Nova directora de DGT - Maria Segui Gómez

Recentment ha estat nomenada com a nova directora general de Trànsit (DGT), la senyora Maria Segui Gómez.
Adjuntem ressenya publicada a la premsa, on hi ha detallat tots els temes que tractarà. També adjuntem el BOE del dia 3 de debrer de 2012 amb el nomenament.


Nota de premsa: [enllaç]
Real Decret 313/2012 [enllaç]

CURS - Tècniques de conducció antibolcatge en camions cisterna

TÈCNIQUES DE CONDUCCIÓ ANTIBOLCATGE EN CAMIONS CISTERNA
 Full d'inscripció: [enllaç]

ACCIÓ 4 - [GRUP 2]
[CURS COMPLET]
ACCIÓ 4 - [GRUP 3]
[CURS COMPLET]
 

S'ha de comunicar que hi participareu a l'Associació d'autoescoles de Tarragona.
És completament obligatori omplir l'inscripció (passar-la escanejada a l'associació) i portar l'original al curs, adjuntar el DNI i la nòmina o rebut d’autònoms del mes en que es fa el curs.

Caldrà que ens feu arribar els fulls de inscripció dels alumnes com a molt tard el dia 6 de febrer.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]