IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Assegurança per vehicles particulars que van a examen

Documentació del vehicle necessària (portar-ho original + fotocòpia):
 • Permís de circulació: en el cas que el titular del vehicle sigui diferent a la persona que sol·liciti la prova, haurà d'aportar autorització expressa del titular del vehicle. 
 • Fitxa Tècnica del vehicle amb la ITV en vigor. 
 • Rebut que acrediti el pagament de l'assegurança obligatòria del vehicle i que cobreixi expressament la responsabilitat per examen, que s'acreditarà amb un document emès per la companyia asseguradora on faci constar que la mateixa està informada que el vehicle s'utilitzarà per realitzar un examen o mitjançant una pòlissa on expressament consti la cobertura d'aquesta contingència.

Cruïlla conflictiva a la vall de l'Arrabassada

Hem detectat un cas conficitu a una cruïlla de la zona de la vall de l'Arrabassada entre el
C/ Josep Viçens Foix i el C/ Josep Maria Segarra [enllaç Mapa] (a les proximitats de la I.T.V.)
FOTO: enllaç

A causa de que pot induir error, ens hem posat en contacte amb el departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona per comentar el cas.
Han donat l'ordre a la brigada perquè esborrin el "STOP" a la calçada.

Finalización del curso: XVI CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL

Finalización del curso: XVI CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL [enllaç DGT]
(Resolución de 21 de diciembre de 2012)
 • Relación definitiva aptos Fase Presencia: [enllaç]
 • Resolución Relación definitiva aptos fase de presencia: [enllaç]
 • Nota informativa retirada Certificados de Aptitud: [enllaç]

AVIS IMPORTANT! per treure taxes amb el navegador Google Chrome

Sede electrónica
La Dirección General de Tráfico, perteneciente al Ministerio del Interior, pone a disposición de los ciudadanos la Sede Electrónica. A esta sede electrónica se accede desde la dirección electrónica https://sede.dgt.gob.es, a través de la cual los usuarios pueden ejercer su derecho de acceso a la información, a los servicios y a los trámites electrónicos.

AVISO IMPORTANTE
Se ha detectado que la última versión de Google Chrome deshabilita el java,
lo que impide la ejecución normal de aplicaciones de esta Sede Electrónica.
Para resolver este problema pulse aquí o leer el archivo a continuación:

Full informatiu - Com podem lluitar contra el canvi climàtic?

Us ajduntem el full informatiu - Com podem lluitar contra el canvi climàtic?
Àrea de Mobilitat de Tarragona www.tarragona.cat

SCT - Dia, hora i lloc de la prova pràctica (Curs Professors INT/1682/2014)

Convocatòria de la prova pràctica del procediment previ de selecció (14.4.2015)
Es convoca a realitzar la prova pràctica els aspirants que hagin obtingut la qualificació d’Apte/a en la prova teòrica del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària, segons estableix la base 4.2 de la convocatòria, el dia, hora i lloc que s’indica en les llistes adjuntes.
 • Llista demarcació Tarragona [enllaç]
 • Llista demarcació Barcelona [enllaç]
 • Llista demarcació Lleida [enllaç]
 • Llista demarcació Girona [enllaç]

Els aspirants s’han de presentar 15 minuts abans de l’hora assenyalada en les esmentades llistes. Així mateix, hauran de mostrar a requeriment de l’examinador, la documentació següent:
 • DNI o document acreditatiu de la personalitat en vigor.
 • Permís de conducció en vigor.
 • Documentació en vigor del vehicle amb el qual es farà la prova.

La prova es realitzarà amb un turisme, apte per circular i amb canvi de marxes manual, proporcionat per la mateixa persona aspirant, del qual no han de ser necessàriament titulars, o bé, en cas de no disposar de vehicle propi poden presentar-se amb un vehicle d’una autoescola. En ambdós casos el vehicle haurà de reunir les condicions següents:
 • Ha d’estar caracteritzat a la fitxa tècnica com a turisme.
 • El canvi de marxes ha de ser manual (no podrà ésser automàtic).
 • La documentació del vehicle ha d’estar vigent, la ITV en vigor i degudament assegurat, la qual cosa caldrà acreditar amb l’aportació de l’últim rebut.
Els aspirants que compareguin a l’examen amb un vehicle que no compleixi els requisits o aquells que no aportin la documentació requerida en regla no es podran examinar ni se’ls ajornarà la prova.

Es consideraran No Aptes en aquesta prova els aspirants que no superin els criteris de qualificació següents:
 • Una falta eliminatòria o més, o bé
 • dos faltes deficients o més, o bé
 • una falta deficient i tres faltes lleus o més, o bé
 • sis faltes lleus o més.

Barcelona, 14 d’abril de 2015 (notícia al SCT)
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]