IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT: Duplicat PLAQUES L

 Telefon per demanar material de Editorial CNAE o fer consultes (demanar plaques troquelades o material)
Laura (CNAE) 688 36 35 21


SCT DUPLICATS ( el de la part inferior): [enllaç] (formulari de la part inferior)
(exemple de la pàgina 2)

Declaració Jurada pèrdua de Distintius/Plaques L: [enllaç] (A la web  IMPREOSS el teniu en format .doc per modificar-lo a ordinador)

Si dóna error al clicar a el formulari de la part inferior, podeu trucar o enviar un e-mail al Tlf: 977.248.280 e-mail: viaria.sttt.sct@gencat.cat

També podeu demanar cita per si us ho poden fer in situ.
Demanar CITA PRÈVIA A: ENLLAÇ o a l'email viaria.sttt.sct@gencat.cat

JPTT: TRASLADOS (PER AUES) EXPEDIENTES JPT

TRASLLATS EXPEDIENTS (TOTS: CAPA, AUES, etc)

A través del sistema AUES

 En cas d'incidència: 
Incidències comuns: "223", "278", codis varis, "Traslado no se puede realizar", "Tramite pendiente de..." etc. 
Enviar un correu a president@aaetgn.com, haureu d'adjuntar un arxiu de TRA_ amb les dades de l'alumne i taxa, per poder-ho tramitar manualment a través de la JPTT.

Nota - format arxius a l'email.

Nota informativa Associació

Sempre que us sigui possible quan envieu arxius d'incidències a l'email president@aaetgn.com que siguin en format original .ods, .xls, .doc, sempre que us sigui possible, guardar-los en format .pdf o .jpg (només les pàgines que s'han d'imprimir) per facilitar i agilitzar la feina. 

En cas d'error amb el programa REC, llavors SÍ els necessitem en format original, perque GDEX els tramiti. 

Moltes gràcies!

PROTOCOL TELEMÀTIC: CAPA I AUES - JPTT

Funcionament dels nous protocols enviats per la JPTT

 Impresos DGT   [enllaç]

Descarga e impresos:

JPTT - NUEVA PLANTILLA SOLICITUD CURSOS ADR

Us copiem el missatge rebut
"Buenas tardes, adjunto les remito la nueva plantilla para la solicitud de CURSOS ADR. Se trata de una plantilla en formato "Hoja de Cálculo" similar al modelo de Solicitud MOD 15/2016-01-ES.

La nueva plantilla facilita la automatización y registro de los cursos ADR. [enllaç]

Deben cumplimentar todos sus apartados y enviar el archivo "Hoja de cálculo" a través del Registro electónico (REC), tal y como se venia realizando hasta ahora. Es IMPORTANTE que adjunten el archivo en formato "Hoja de cálculo", tal y como se les adjunta y NO transformarlo en archivo PDF, como indicaba la Nota informativa 06/2020 de presentación telemática JPT TARRAGONA.

La nomenclatura del archivo debe ser la misma que se indicada en la Nota Informativa reseñada:


IMPORTANT! Ahora deberán adjuntar:

 1.  la nueva solicitud (en formato Hoja de Cálculo) [enllaç]
 2.  + el Programa del curso (en formato PDF) con la Tasa (insertada) en la parte superior del documento PDF Programa del Curso.

La presente instrucción entra en vigor a la recepción de este mensaje."

Reciban un cordial saludo.

ANUL·LACIONS

ANUL·LACIONS (amb .ods al REC

Actualització referent a les anul·lacions, quan ompliu el .ods, :

A l'apartat "causas por las que se solicita la anulación" s'ha d'anotar les causes de l'anul·lació (SEMPRE, és obligatori) de l'alumne en qüestió i indicar a quina autoescola pertany l'alumne, exemple: 

Cita médica el mismo dia i hora del examen
(T0XXX Autoescola XX) Sinó no tenim manera de saber a qui correspon.
+ el .PDF amb el justificant. 

IMPORTANT! En cas d'anul·lacions dies abans de l'examen de Circulació/Pistes, avisar per email a president@ per poder omplir les places, gràcies!! 


 Procediment  ANULACIONS: 
 1. Feu l'anul·lació al REC
 2. Guardeu el justificant d'enviament + justificant/pdf de l'anul·lació)
 3. El guardeu juntament amb l'exp. de l'alumne.
 4. NO S'HA D'ENVIAR a president@.
 5. En cas que, la JPTT no li consti aquesta anul·lació a l'hora de comptar convocatòries, llavors sí  ho haureu d'enviar com a incidència a president@, per poder justificar-ho. 

 INCIDENCIA  ANULACIONS:
Quan envieu l'email d'una incidència d'anul·lació a president@aaetgn.com necessitem:
 • TEXT EMAIL:  les dades de l'alumne i l'autoescola el dia de l'examen, el permís i si l'alumne anava de teòrica, circulació o pista, gràcies. 
 • la confirmació d'enviament al REC
 • la copia de l'ANU_ ENLLAÇ (AMB FORMAT .PDF sempre que sigui posible) indicant núm i nom de l'Autoescola a les causes

Actualitzat: 30 abril 2021

SCT - Alta/Baixa Vehicle

SCT - Alta/Baixa Vehicle

Indicacions per omplir els documents de Baixa/Alta de vehicles al Servei Català de Trànsit.

sct Gestions del Servei Català

---> new TRÀMTIS ONLINE <---

     Web: enllaç     Tlf: 977 248 280     email: viaria.sttt.sct@gencat.cat

DEMANAR CITA PRÈVIA A: ENLLAÇ o a l'email viaria.sttt.sct@gencat.cat 

Recordeu que per fer tràmits telemàtics cal disposar de certificat digital, d’acord amb la informació que trobareu a l’enllaç d’identificació digital de la Generalitat.

PUBLICADA LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GRAL DE CONDUCTORS

Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, cuyas disposiciones entrarán en vigor el 12 de noviembre de 2020:
(novedades) Los plazos entre pruebas en caso de suspenso será de un mínimo de:
- 10 días hábiles* entre la segunda convocatoria y la tercera
- 15 días hábiles* entre las sucesivas convocatorias.

*Modificado con el RD 971/2020 (al no indicarse días naturales, como en el anterior Reglamento, estos pasan a ser hábiles)  (más información)

Los días hábiles son todos los días excepto sábados, domingos y festivos.

Permís de conduir Automàtic a canvi Manual

MODIFICAR EXPEDIENT - Manual  Automàtic

 • Enviar a president@aaetgn.com l'imprès de Qüestions diverses (Model 03): (enllaç
 • Taxa 4.1 
 • Anotar totes les dades de l'alumne i a l'apartat "Qüestions varies" el nom i numero de l'autoescola així com que demaneu el canvi de manual ↔ automàtic.

DGT - Devolució Taxes

Per la devolució de la taxa comprada per error, el procediment s'ha de fer amb la mateixa firma electrònica amb la que vau comprar la taxa en qüestió. 
S'envia a través del Registre electrónic (REC)

Notícies: Nova 'turboglorieta' de prova a la T-11 (Tarragona)

 La turborotonda de la T-11 a Tarragona porta a la confusió a centenars de conductors:


Enllaç Noticia Més Tarragona: enllaç

JPTT: 02-2021 Documentación acreditativa de la residencia normal en España

Adjunto se remite nota informativa 02/21 relativa a la documentación que permite acreditar la residencia normal, requisito establecido en el art. 7 del Reglamento General de Conductores que deben cumplir los aspirantes a obtener un permiso de conducción.

Nota Informativa 02/21: Documentación acreditativa de la residencia normal en España en los expedientes de obtención del permiso de conducción. [enllaç]

"Con el objetivo de aclarar sobre la documentación que se debe exigir para acreditar la residencia normal en España para cumplir con este requisito necesario para la obtención de un permiso de  conducción recogido en el artículo 7 del Reglamento General de Conductores, desde la Subdirección Adjunta de formación Vial ha informado que, teniendo en cuenta que el artículo 210 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 establece que todos los extranjeros a los que se les haya expedido una autorización para permanecer en España por un periodo superior a seis meses tienen el derecho y el deber de obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y que esta Tarjeta tendrá idéntico periodo de vigencia que la autorización o el reconocimiento del derecho que justifique su expedición.

Nota informativa JPTT: Documentación a presentar para examinarse (DNI - NIE)

Us adjuntem la nota informativa que la JPTT ens envia sobre la documentació que s'ha de presentar per examinar-se, segons el Real Decret 818/2009 annex III: [enllaç]


JPTT - Cursos A: Requisitos itinerarios circulación

 Subject: Requisitos itinerarios circulación cursos A

Buenos días, En las solicitudes de cursos A será necesario a partir de ahora que las autoescuelas especifiquen el punto exacto de salida y fin del itinerario para poder autorizarlos. De esta manera, itinerarios ambiguos en los que solo aparezcan nombres de comarcas o poblaciones quedarán sin autorizar. Un ejemplo de un itinerario correcto sería el siguiente: Salida bar Mediterrani N-340 dirección Tarragona.


Salida bar Mediterrani N-340 
Desvio A7 dirección Barcelona.
Desvio TP-2039 dirección el Catllar.
Desvío T-203 dirección la Riera de gaià.
Desvío T-202 dirección Salomó.
Desvío T-204 dirección Montferri.
Desvío C-51 dirección Vila-rodona.
Desvío TP-2031 dirección Bràfim.
Desvío T-203 dirección el Catllar.
Desvío TP-2039 dirección Tarragona.
Desvío N-340 dirección Tarragona.
Llegada bar Mediterrani N-340 dirección Tarragona.

Si bien no es obligatorio especificar cada desvío, aunque sí sería lo ideal, será OBLIGATORIO indicar los puntos exactos de partida y fin de itinerario, pudiendo usarse referencias en caso de no conocer el nombre exacto de esos puntos (por ejemplo, algún establecimiento que se encuentre en ese punto). 

Atentamente,

Cursos Conductores 
Sección de Conductores / Secció de Conductors
Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona

PROVISIONALS


 nou! 
 En cas que hagin passat més de 2-3 mesos des de que van aprovar, feu un imprès de duplicat (mod.03 indiqueu a "altres qüestions" el nom i núm. d'autoescola) i ho tramitarem el més aviat possible.  per futurs que faci més de 2-3 mesos que han aprovat seguiu aquest procediment, gràcies.


Per fer peticions de provisionals que no surten o carnets que no arribenens han dit la JPTT que s'haurà d'aportar:
- El Estat del permís 
- La Direcció correcta
- El  Nom i Cognom de l'alumne anotada 
- El Nom i Nº de l'Autoescola 
(és a dir una captura de la web on miren com està el seu permís amb l'adreça correcta, nom i cognom anotada al paper o al text de l'email)

web Estat del Permís: https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_EST_PERSEO/ 


Tingueu-ho en compte per a futures peticions de provisionals.

⚠️ Per temes de confidencialitat i seguretat de les dades dels vostres alumnes, demanem que intenteu seguir aquests protocols, i no adjunteu documentació personal amb foto (tipu DNIs, carnet de conduir, certificat metge, etc) als emails d'incidències, si no es estrictament necessari o us la demanem expressament.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]