IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - XV Curs de Professors de Formació Viària

Adjunt es remet la documentació relativa a la XV Curs de professors de formació viària, que a continuació es relaciona:
 • Resolució la relació definitiva de resultats Fase a Distància:[enllaç] 37 KB
 • Relació definitiva de resultats de la fase a distància: [enllaç] 249,84 KB
 • Resolució relació provisional exclosos Fase Presència i admesos de cursos anteriors: [enllaç] 48,94 KB
 • Relació provisional d'aspirants exclosos de fase de presència: [enllaç] 33,05 KB
 • Llista provisional d'aspirants admesos a la fase d'assistència d'anys anteriors: [enllaç] 25,12 KB

Oferta - adaptacions de doble comandament.

Des d'aquesta Associació recomanem els serveis del professional especialista en adaptacions de doble comandament per a vehicles d'autoescola de tot tipus (lleugers i industrials).
Us deixem l'informació: [enllaç]

Manuel Ibañez
Telf. 629744549
adaptaciones2011@gmail.com

Aquí adjuntem la direcció del taller on es realitzen les adapatacions, tant de mandos per vehicles discapacitats com per montatges de doble comandament d'autoescola.

Auto Electric lleida S.L
Telf. 629744549
Magin Morera, 10
25006 Lleida

SCT - Qualificacions prova selecció per l’obtenció del Certificat d’aptitud de director/a

Es fa pública la llista provisional de qualificacions de la prova de selecció per a l’obtenció del Certificat d’aptitud de director/a d’escoles particulars de conductors (Resolució INT/1759/201)
 • Llista provisional de qualificacions: [enllaç]
 • Llista només Demarcació Tarragona: [enllaç
La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius del Servei Català de Trànsit. Aquesta informació no té validesa oficial. Els candidats hauran de comprovar la seva situació a la llista exposada en els taulells d’anuncis dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades.

Las veinte novedades de la Ley de Tráfico

NOTA INFORMATIVA - Ministerio del Interior/DGT: [enllaç]

Madrid, 20 mar (EFE).- La reforma de la Ley de Tráfico, que hoy aprobarán definitivamente las Cortes, incluye importantes novedades de materia de seguridad vial y abre la puerta a otras que se incluirán en el futuro Reglamento de Circulación, que previsiblemente entrará en vigor en junio.
Estas son las veinte novedades más importantes, que entrarán en vigor en un mes, a excepción de la modificación de los lí­mites de velocidad y las medidas relativas a los sistemas de retención infantil, que lo harán cuando se apruebe el Reglamento: (clicar a "Seguir llegint")

Congreso de los diputados - Vídeos - Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo de 2014. (Núm.Exp. 121/000070 ) (Youtube) Todos los videos: [Enlace]       Gracias al servicio Dropbox
Las 20 novedades de la Ley de Tráfico:  Anar a la noticia

JPTT: Carpetes de Teòrica i de Pista de Motos per separat

  Avís per les autoescoles de TARRAGONA i REUS  
Email rebut el dia 27/Març/2014 de la JPTT:
"Buenos días, para su difusión a los asociados se informa que, a partir de la próxima semana, el sistema de presentación de carpetas será el siguiente:
 • Las autoescuelas de Tarragona, presentarán carpeta el primer día que se comience a examinar circulación de Reus.
 • Las autoescuelas de Reus, presentarán carpeta el primer día que se comience a examinar circulación de Tarragona.
Este día será recordado mediante correo electrónico desde la Jefatura de Tráfico.

No se admitirá añadir ningún aspirante pasado este día.

Se recuerda que para el teorico, sigue valido el calendario previsto. debiendo presentar carpetas con tres días de antelación al examen"
Daniel Ortín Peralta

 • Si es tenen que treure taxes: abans de les 10h a l’Associació
 • Si les taxes ja estan pagades pot entrar la carpeta (DIRECTAMENT A LA JPTT) abans de les 12:30h.

Carpetes de Teòrica i de Pista de Motos per separat!
Haureu de tenir dos carpetes de la mida quartilla del color del grup:
- una per Circulació.
- una per Pista de Motos.
Cartell per les carpetes: ACTUALITZAT!
carpetes new Cartell Pista Motos i Circulació: [enllaç]
carpetes new Cartell Pista Professionals: [enllaç]
carpetes new Cartell Teòrica: [enllaç]

No s'acceptaran resums i llistes de Pista de Motos ficades dins la carpeta de circulació o teòrica.

Reclamar el “cèntim sanitari” (impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs)

Què és l’impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs (conegut com a “cèntim sanitari”)?
L’impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs popularment conegut com a «cèntim sanitari», va ser aprovat pel Govern el 2001. Va estar vigent onze anys, des del 1 de gener de 2002 fins al 31 de desembre de 2012, data en què va deixar d’existir i va passar a integrar-se en l’impost especial sobre els hidrocarburs. Es tracta d’un impost indirecte que gravava el consum en fase detallista dels principals hidrocarburs (gasolina, gasoli, gasoli calefacció, fuel i querosè). Encara que el subjecte passiu era el venedor dels carburants, l’impost l’acaba suportant l’adquirent, atès que se li repercutia en el preu final del carburant juntament amb l’IVA i l’impost especial sobre hidrocarburs.
L’aplicació pràctica del tram estatal i del tram autonòmic implicava un increment de més de 7 cèntims per litre de gasolina o gasoil, per la qual cosa en el cas d’empreses amb importants consums de carburants, la incidència de l’impost durant els seus onze anys de vigència ha pogut arribar a ser molt significativa.

¿Qui podrà reclamar?
Qualsevol persona o empresa que pugui justificar amb factures el pagament d’aquest gravamen en omplir els dipòsits de combustible podrà reclamar que l’hi reintegrin.

¿On reclamar? Us deixem vàries opcions:
(CNAE, FAB, Unió de consumidors de Catalunya) clicar a "Seguir llegint"

IMPORTANT: Taxes, Cita prèvia i Horaris per treure Taxes

MODEL 791 i TAXES
Pagament e impressió per internet 
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/pago-tasas/pago-de-tasas/
IMPORTANT: Ha partir d’ara, per agilitzar el sistema de treure taxes, recomanem que tingueu un certificat electrònic digital (Com obtenir-lo), per tal de poder pagar i imprimir les taxes des de l’autoescola sense tenir que venir a la JPTT ni anar amb diners amunt i avall.
(Procediment) Un cop instal·lat el certificat/DNI electrònic a l'ordinador, aneu a Pagament de taxes sel·leccioneu les que voleu, cliqueu "continuar" i allà poseu el compte bancari (ha de correspondre el titular amb el del certificat/DNI electrònic) o les dades de la Targeta i ja us surt el 791 i les taxes per imprimir.
Les taxes les podeu imprimir en paper normal i retallades o mitjançant enganxines:
Mides de l'enganxina: 70 x 16,9 mm
Exemple: APLI (núm.51)

CITA PREVIA - JPTT  A partir d'ara totes les tràmits particular s'hauran de demanar a través del telèfon: 060 o per internet:
Cita Previa en Jefaturas:
Pas 1:
Pas 2:
Pas 3:
Pas 4:

HORARI PER TREURE TAXES  L’horari per treure taxes reservat per les Autoescoles és de 9 a 10:30h.
 • Les carpetes que es presentin a través de l'Associació (que hagin de treure taxes) hauran d'estar màxim a les 10h a les nostres oficines, sense cap excepció.
 • Recomanem que tingueu previsió de taxes i les compreu amb antel·lació.
 • Comproveu que el total de l'autoliquidació sigui SEMPRE correcte. 

SCT - Directors 2013 - Plantilles correctores de la prova

Podeu consultar les plantilles correctores de la Prova de selecció per a l’obtenció del Certificat d'Aptitud de Director/a d'Escoles Particulars de Conductors realitzada el passat 4 de març de 2014 (INT/1759/2013).
Cal tenir en compte que la informació recollida en aquestes plantilles no té validesa oficial, per tant, els aspirants hauran de comprovar la seva situació quan es publiqui la llista provisional de qualificacions en aquesta pàgina web i als taulells informatius del Servei Català de Trànsit.
Barcelona, 7 de març de 2014
 • Plantilla de correcció del qüestionari MODEL 1 [enllaç]
 • Plantilla de correcció del qüestionari MODEL 2 [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]