IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Canvi sortida exàmens de circulació a Tarragona i Reus

Canvi sortida exàmens de circulació a Tarragona i Reus

 GRUP 3 - REUS:  S'informa que a partir del dia 4 de juny, la primera circulació (a les 8:00 h) COMENÇARÀ i la ultima circulació ACABARÀ al carrer lateral al Centre d'Exàmens del Camp Clar (C. / Mora d'Ebre).
La resta d'hores sortiran de Reus (d'on fins ara).
Circulació de CAMIONS: sortiran d'on fins ara.

 GRUP 1 - TARRAGONA:  En els exàmens de Tarragona, de manera ordinària (totes les hores), la sortida es realitzarà des Camp Clar (carrer lateral del centre d'exàmens, C. / Mora d'Ebre)
EXCEPTE a les 12:00h que se sortirà d'Enric d'Ossó (o si està especificat amb una nota).
Circulació de CAMIONS: sortiran d'on fins ara.

MOLT IMPORTANT! També recordar que s'avisarà amb antelació suficient, via correu electrònic, quan la sortida sigui des del carrer Enric D'Ossó.

Centres ADR - Requisits per cambiar el Director

MOLT IMPORTANT PER ALS CENTRES ADR
Us donem l'informació per tots aquells que vulguin canviar el Director del Centre per un professor que hagi exercit com a mínim 3 anys en un Centre ADR.

_SOL·LICITUD _Per sol·licitar-ho es necessitarà:
  • Qüestions vàries. Omplir i imprimir aquí:[Catalán Castellano]
    Al qüestions vàries indicar: (denominació, domicili i telèfon del centre, el nom, cognoms, número de document nacional d'identitat i titulació de les persones que vagin a exercir com a Director titular.
    SOL·LICITO: "Baixa del Director/a Sr/a.XX amb DNI XX i Alta del director/a Sr/a.XX amb DNI XX")
  • Taxa 3.2 [41,70 €].
  • Carnet d'identitat i Permís de conduir (original i fotocòpia).
  • Còpia d'un curs de fa més de 3 anys on costi el professor que vol exercir ser com a Director.
_NORMATIVA _BOE A-1998-15391: [enllaç]

"1.2 Un Director de enseñanza designado por el titular, que será el responsable de programar, ordenar, controlar y comprobar de forma asidua y constante el desarrollo de la actividad docente del centro en lo concerniente al régimen de enseñanza y actuación del personal docente.
Para ser Director se requerirá haber ejercido como Profesor durante un período mínimo de tres años, o como Director, en un centro autorizado de formación de conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas."


"Quinto. Solicitud de la autorización y documentación a presentar con la misma.
1. La solicitud de la autorización de apertura y funcionamiento, suscrita por su titular o representante legal, se dirigirá a la Jefatura Provincial de Tráfico en cuyo territorio radique el centro.
2. En la solicitud constarán el nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad de la persona o personas físicas titulares del centro, o la razón social o denominación y número de identificación fiscal si es persona jurídica, así como la denominación, domicilio y teléfono del centro, el nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad y titulación de las personas que vayan a ejercer como Director titular y, en su caso, suplente, del mismo e idénticos datos de todos y cada uno de los Profesores.
A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
a) Copia o fotocopia del documento nacional de identidad en vigor de la persona física titular del centro o, en su caso, de los documentos que acrediten la constitución de la persona jurídica, en unión de los originales que serán devueltos una vez cotejados.
b) Copia o fotocopia del documento nacional de identidad del personal directivo y docente o, en su caso, del documento que acredite su residencia en España, en unión de los originales que serán devueltos una vez cotejados...."

OFERTA: Renault Clio

Us deixem una oferta exclusiva per autoescoles asociades: [enllaç]

Contacte:
AUTOXANDRI S.A.U
TARRAGONA - REUS
Tel. 977 050 050

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXENTOS, ADMITIDOS Y EXCLUIDOS XVI CURSO DE PROFESORES

Adjuntamos documentos correspondientes al XVI CURSO DE PROFESORES DE FORM. VIAL

• Resolución relación provisional de aspirantes, exentos, admitidos y excluidos: [enllaç]
• Relación aspirantes admitidos (general) a la prueba previa de selección: [enllaç
• Relación aspirantes excluidos (general) a la prueba previa de selección: [enllaç]  
• Relación aspirantes admitidos (TARRAGONA) a la prueba previa de selección: [enllaç]
• Relación aspirantes exentos (TARRAGONA) a la prueba previa de selección: [enllaç]

• Nota informativa publicación resultados 1ª evaluación: [enllaç]
• Listado (general) resultados 1ª evaluación: [enllaç]
• Regletas respuestas correctas 1ª evaluación: [enllaç]

Todos los documentos del XVI CURSO DE PROFESORES DE FORM. VIAL: [enllaç]

OFERTA D'ASSEGURANCES DE FERRÉ I ASSOCIATS (per Associats)


OFERTA D'ASSEGURANCES [enllaç]

Des de la Corredoria d'Assegurances Ferré i Associats ens envien aquestes ofertes exclusivament per les Autoescoles Associades.

Recomanem que li doneu un cop d'ull per veure el que us podríeu estalviar
restringitÉs necessari usuari i contrasenya

CALENDARI 2013 MODIFICAT - FESTA DIA 20 de MAIG A TORTOSA

MOLT IMPORTANT!

CANVI DIES D'EXAMEN DIES 17, 20 i 21 de maig :
Calendari modificat: [enllaç]

Nota informativa DGT

NOTA IMPORTANT DE LA JPTT
"Buenos días,

Con motivo de la festividad del día 20 de mayo en Tortosa, se informa que se cambiará el día de examen en Tortosa al día 21 de mayo y el día 20 de mayo será el primer día de Tarragona. A partir de la semana siguiente ya se normaliza al calendario normal.

Un saludo.Mort el Sr. Josep Sabat BrasóSentim molt comunicar-vos la mort del nostre company Josep Sabat Brasó, el que va ser propietari de l'autoescola Sabat.

L'enterrament se celebrarà demà  dia 9 a les 17h a la Parròquia de Sant Pau de Tarragona.

Actualment resta al Tanatori de Tarragona fins a l'hora de l'enterrament (mapa).


Enviem el nostre sincer condol a la família i amics.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]