IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Alta/Baixa Vehicle

SCT - Alta/Baixa Vehicle

Indicacions per omplir els documents de Baixa/Alta de vehicles al Servei Català de Trànsit.

sct Gestions del Servei Català

---> new TRÀMTIS ONLINE <---

     Web: enllaç     Tlf: 977 248 280     email: viaria.sttt.sct@gencat.cat

DEMANAR CITA PRÈVIA A: ENLLAÇ o a l'email viaria.sttt.sct@gencat.cat 

Recordeu que per fer tràmits telemàtics cal disposar de certificat digital, d’acord amb la informació que trobareu a l’enllaç d’identificació digital de la Generalitat.

PUBLICADA LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GRAL DE CONDUCTORS

Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, cuyas disposiciones entrarán en vigor el 12 de noviembre de 2020:
(novedades) Los plazos entre pruebas en caso de suspenso será de un mínimo de:
- 10 días hábiles* entre la segunda convocatoria y la tercera
- 15 días hábiles* entre las sucesivas convocatorias.

*Modificado con el RD 971/2020 (al no indicarse días naturales, como en el anterior Reglamento, estos pasan a ser hábiles)  (más información)

Los días hábiles son todos los días excepto sábados, domingos y festivos.

Permís de conduir Automàtic a canvi Manual

MODIFICAR EXPEDIENT - Manual  Automàtic

  • Enviar a president@aaetgn.com l'imprès de Qüestions diverses (Model 03): (enllaç
  • Taxa 4.1 
  • Anotar totes les dades de l'alumne i a l'apartat "Qüestions varies" el nom i numero de l'autoescola així com que demaneu el canvi de manual ↔ automàtic.

DGT - Devolució Taxes

Per la devolució de la taxa comprada per error, el procediment s'ha de fer amb la mateixa firma electrònica amb la que vau comprar la taxa en qüestió. 
S'envia a través del Registre electrónic (REC)
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]