IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

modificació de l'Orde EHA/672/2007

L'Orde EHA/580/2009, de 5 de març, per la que es modifica l'Orde EHA/672/2007, de 19 de març, per a l'autoliquidació dels pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
corresponents, el model 310 de declaració ordinària per a l'autoliquidació del règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit es modifica en matèria de domiciliació bancària. 


BOE: [enllaç]

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]