IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Convocatoria Director

Adjuntem resolució del Servei Català de Trànsit pel qual es convoca prova de selecció per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Director d'escoles particulars de conductors, publicat en el DOGC número 5832 de data, avui dimarts 8 de Març de 2011.
Sol·licituds
2.1 - Impresos de sol·licitud.
Les sol·licituds per prendre part a la convocatòria s’han d’adreçar a la direcció del Servei Català de Trànsit i s’han de formalitzar d’acord amb el model que es troba a disposició de les persones interessades en els llocs que consten a l’apartat 2.2. i en l’adreça web: www.gencat.cat/transit
2.2 - Llocs on presentar les sol·licituds.
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es poden presentar als registres següents: Registre del Servei Territorial de Trànsit de Tarragona del Servei Català de Trànsit: Av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.
2.3 - El termini de presentació de sol·licitud és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.  

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]