IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Llista Provisional - Professor Formació Viària (SCT)

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria (21/07/2011)

Es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria del curs per a l’obtenció del Certificat d’aptitud de professor/a de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius dels Serveis Territorials de Trànsit del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal indicant el seu NIF/NIE i la seva contrasenya a: [enllaç]

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades. Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]