IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - Curs Professors XV Relació exempts, admesos i exclosos

  • Relació definitiva d'aspirants exempts de la prova prèvia de selecció[enllaç]
  • Relació definitiva d'aspirants admesos a la prova prèvia de selecció: [enllaç]
  • Relació definitiva d'aspirants exclosos: [enllaç]
  • Resolució relació definitiva d'aspirants exempts, admesos i exclosos: [enllaç]

Adjuntem Resolució de data 27 de juny, per la qual es fa pública la relació definitiva d'aspirants per prendre part en el curs per obtenir el certificat d'aptitud de professor de formació viària.
Aquests llistats es trobaran exposats a les prefectures provincials i locals de Trànsit de la Direcció General de Trànsit. Així mateix podran consultar a les adreces d'internet http://www.dgt.es i http://mir.es i al telèfon 902 150 002.
Es convoca als aspirants admesos a la prova prèvia de selecció, en crida única, el dia 27 de setembre, en els llocs i hores establerts per cada Direcció, que els farà públics en els taulers d'anuncis i també a la pàgina web.
Els aspirants admesos que siguin titulars dels permisos de conducció de les classes C1 o D1, almenys, el 29 de Desembre de 2011, ho acreditaran el dia de realització de la prova teòrica mitjançant exhibició del mateix i es farà constar en el full de examen.
Contra aquesta resolució, els interessats podran interposar recurs davant el director general de Trànsit, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de les llistes.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]