IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Qualificacions prova selecció per l’obtenció del Certificat d’aptitud de director/a

Es fa pública la llista provisional de qualificacions de la prova de selecció per a l’obtenció del Certificat d’aptitud de director/a d’escoles particulars de conductors (Resolució INT/1759/201)
  • Llista provisional de qualificacions: [enllaç]
  • Llista només Demarcació Tarragona: [enllaç
La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius del Servei Català de Trànsit. Aquesta informació no té validesa oficial. Els candidats hauran de comprovar la seva situació a la llista exposada en els taulells d’anuncis dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]