IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Dia, hora i lloc de la prova pràctica (Curs Professors INT/1682/2014)

Convocatòria de la prova pràctica del procediment previ de selecció (14.4.2015)
Es convoca a realitzar la prova pràctica els aspirants que hagin obtingut la qualificació d’Apte/a en la prova teòrica del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària, segons estableix la base 4.2 de la convocatòria, el dia, hora i lloc que s’indica en les llistes adjuntes.
 • Llista demarcació Tarragona [enllaç]
 • Llista demarcació Barcelona [enllaç]
 • Llista demarcació Lleida [enllaç]
 • Llista demarcació Girona [enllaç]

Els aspirants s’han de presentar 15 minuts abans de l’hora assenyalada en les esmentades llistes. Així mateix, hauran de mostrar a requeriment de l’examinador, la documentació següent:
 • DNI o document acreditatiu de la personalitat en vigor.
 • Permís de conducció en vigor.
 • Documentació en vigor del vehicle amb el qual es farà la prova.

La prova es realitzarà amb un turisme, apte per circular i amb canvi de marxes manual, proporcionat per la mateixa persona aspirant, del qual no han de ser necessàriament titulars, o bé, en cas de no disposar de vehicle propi poden presentar-se amb un vehicle d’una autoescola. En ambdós casos el vehicle haurà de reunir les condicions següents:
 • Ha d’estar caracteritzat a la fitxa tècnica com a turisme.
 • El canvi de marxes ha de ser manual (no podrà ésser automàtic).
 • La documentació del vehicle ha d’estar vigent, la ITV en vigor i degudament assegurat, la qual cosa caldrà acreditar amb l’aportació de l’últim rebut.
Els aspirants que compareguin a l’examen amb un vehicle que no compleixi els requisits o aquells que no aportin la documentació requerida en regla no es podran examinar ni se’ls ajornarà la prova.

Es consideraran No Aptes en aquesta prova els aspirants que no superin els criteris de qualificació següents:
 • Una falta eliminatòria o més, o bé
 • dos faltes deficients o més, o bé
 • una falta deficient i tres faltes lleus o més, o bé
 • sis faltes lleus o més.

Barcelona, 14 d’abril de 2015 (notícia al SCT)
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]