IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - Curs Director d'Autoescola - Relació provisional de qualificacions

Adjuntem resolució per la qual es fa pública la relació provisional amb les qualificacions obtingudes en la prova selectiva per al'obtenció del certificat d'aptitud de director d'escoles de conductors, juntament amb la regleta correctora. Es fa notar que les respostes deixades en blanc no compten ni a favor ni en contra.
Les llistes també les torbareu a les Direccions Provincials de Trànsit i es poden consultar a les adreces d'internet: www.dgt.es i www.mir.es

Es concedeix un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de les llistes, perquè els aspirants puguin formular les al·legacions que estimin oportunes. Passat aquest termini i examinades, s'elevarà a definitiva la relació amb les qualificacions definitives obtingudes.

Llistat provisional de qualificacions Directors: [enllaç]
Regleta de Respostes Correctes Directors: [enllaç]
Resolució relació provisional de qualificacions Prova Selectiva Directors: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]