IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Certificat ADR


Certificat ADR 

Documents facilitats per la JPTT: 
 1. Instrucciones CENTROS ADR [enllaç
 2. Orden 18 JUNIO 1998 [enllaç]

Documents Mercancías peligrosas:
 • Solicitud de curso de formador de formadores de conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas.

  Castellano Català
 • Solicitud de curso de conductores de mercancías peligrosas.

  Castellano Català
 • Certificación curso de formación para conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas.

  Castellano Català
 • Solicitud de autorización de centro de mercancías peligrosas

  Castellano Català

Declaració OBLIGATÒRIA que hauran de firmar els alumnes: [notícia [Declaració]

Cada cop que es presenti l'anunci d'un curs o expedients d'obtenció o de revisió s'hauran de presentar personalment a la persona encargada de la DGT (Ana o Javier) i esperar a que donin la conformitat.

Un cop finalitzat un curs d’ADR, D’aquells alumnes que no han assistit al curs, s’ha de fer una rel·lació on consti: Nom i DNI dels alumnes amb firma i segell del centre i comunicar-ho a la Prefectura de Trànsit


TEÒRICA ESPECÍFICA

DVD - Qüestionaris (Facilitat per DGT):  Enllaç
Rel·lació d’errors detectats a les preguntes del DVD de Materies Perilloses 2011: [enllaç]


Normativa: 
[Font: www.traficoadr.com]

ADR 2011 organizado con índice de contenidos Fuente: TraficoADR
BOE número 164 de 11/7/2011 Fuente: Boletín Oficial del Estado
ADR 2011 Fuente: Ministerio de Fomento
Fe de erratas ADR 2011

Acuerdos Multilaterales ADR en vigor [enlace]

Acuerdos multilaterales ADR Carretera, registrados en la ONU [enlace]
Acuerdo Multilateral ADR M-177 documento de transporte en operaciones de venta en ruta de UN 1001 Acetileno, disuelto. UN 1002 Aire, comprimido. UN 1072 Oxígeno, comprimido. UN 1202 Combustibles para motores diésel o gasóleo o aceite mineral para caldeo ligero. UN 1965 Hidrocarburos gaseosos licuados en mezcla, n.e.p. - En vigor hasta 31 de diciembre de 2010
Acuerdo Multilateral M-178 idioma de las indicaciones a introducir en el documento de transporte - En vigor hasta que sea revocado por alguna de las partes contratantes
Acuerdo Multilateral M-165 capacidad de la cantidad limitada (LQ) aplicable al UN 1791 grupo de embalaje III - En vigor hasta el 12 de noviembre de 2009

Normativa ADR anterior [enlace]

Normativa ADR 2009 - en vigor del 1/1/2009 al 30/6/2011
Normativa ADR 2007 - en vigor del 1/1/2007 al 30/6/2009
Normativa ADR 2005 - en vigor del 1/1/2005 al 30/6/2007
Listado de mercancias por orden alfabetico ADR 1999: A-E F-O P-Z
Listado de mercancias por clase y apartado ("FAMILIAS" DE RIESGO) ADR 1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ADR 1985 BOE n. 267 de 7/11/1986
ADR 1977 BOE n. 266 de 7/11/1977
ADR 1973 BOE n. 163 de 9/7/1973

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]