IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Protocol Presentació JUSTIFICANTS*Els justificants de no presentats es presenten:

♦ Dins de les 24 hores després de l'examen: Justificant ORIGINAL+Fotocopia a l'Associació + una fulla-portada on s'indiqui AUTOESCOLA, Nº AE, DATA EXAMEN, PERMÍS/EXAMEN, NOM I COGNOMS, DNI de l'alumne en qüestió.

♦ Passades les 24h: El mateix que l'anterior, + un qüestions vàries (MOD 03), amb la la tasa 4.1 (8,50€).


PROTOCOL TELEMÀTIC


ANULACIONS (Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla)

​tingueu present que:
  • ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC),
  • JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (email a president - protocol)
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]