IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Curs Obtenció Certificat Aptitud de Professor Formació Viària

Publicació llista definitiva de l’avaluació de recuperació i llista de qualificacions globals de la fase de distància (18.9.2012)
Es fa pública la llista definitiva amb les qualificacions de l’avaluació de recuperació de la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor/a de formació viària.
Una vegada valorades les reclamacions efectuades, el Tribunal qualificador ha acordat que en la pregunta número 43 del qüestionari de recuperació es donin com a correctes les opcions a) i b) i en la pregunta número 73, es donin com a correctes les opcions a), b) i c).

Es fa pública la llista definitiva amb les qualificacions globals de les persones aspirants que han superat les proves d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor/a de formació viària.
La llistes completes a què fan referència els apartats anteriors s’exposen als taulers informatius del Servei Català de Trànsit.
Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat.

Les persones interessades podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació recurs d’alçada davant del director del Servei Català de Trànsit. Es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Nota informativa

A partir de demà es farà publica la llista de persones admeses al primer torn de la fase de presència per tal que puguin presentar la sol·licitud d’inscripció als serveis territorials del Servei Català de Trànsit. La data prevista d’inici del curs és el proper 22 d’octubre de 2012.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]