IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - XV Curso de Profesores de Formación Vial - Relació provisional d'aptes prova prèvia de selecció

Adjuntem resolució de la Direcció General de Trànsit, per la qual es fa pública la relació provisional d'aspirants aptes a la prova prèvia de selecció per prendre part en el curs per obtenir el certificat d'aptitud de professor de formació viària:
  • Resolució Relació provisional d'aptes prova prèvia de selecció [enllaç]
  • Relació provisional d'aptes prova prèvia de selecció [enllaç]
Aquesta relació es trobarà exposada en els taulers d'anuncis de les Direccions Provincials i locals de Trànsit i en els serveis centrals de la Direcció General de Trànsit (c / Josefa Valcárcel, 28, Madrid).

Així mateix ho podran consultar a les adreces d'internet http://www.dgt.es i del Ministeri de l'Interior http://www.mir.es i al telèfon d'informació al ciutadà 902150005.

Les reclamacions contra els resultats, s'hauran de presentar en un termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent de la publicació de la relació provisional en els taulers d'anuncis.
Es formularan per escrit a la presidenta del Tribunal Qualificador, c / Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid. Tots els escrits presentats amb anterioritat a la publicació de la relació provisional es consideraran reproduïts dins el termini establert, de manera que no caldrà que tornin a presentar.
La relació provisional d'aptes serà elevada a definitiva un cop examinades les al·legacions, presentades.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]