IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

PROTOCOL TELEMÀTIC: CAPA I AUES - JPTT


ERROR 


   
Funcionament dels protocols enviats per la JPTT
Menú REC: CIR_   DES_   ANU_    Menu incidencia:   SOL_    citacions a examen

Novetats PROTOCOL TELEMÀTIC
12/01/23 JPTT: AML, LVA, LCM: A partir d'aquest moment s'informa que no es poden introduir els alumnes que s'examinin d'aquests permisos per l'AUES/REC. Haureu d'enviar el Model 04 i/o els documents pertinents a president@aaetgn.com per poder-ho citar manualment.
12/01/23 JPTT: Actualització referent a la introducció de les SOL a l'AUES (email):
 NOU PROTOCOL : Quan el/s alumnes repetidor/s, que paguen taxa nova (els que anaven a l'antic SOL_.ods) (que hagin anat a examen prèviament, ja vinguin d'una altre autoescola o no) i RENOVIN TAXA, i els heu de presentar a examen s'haurà d'introduir la taxa al AUES, en cas que renovin taxa o donin errors haureu de:
 1. Enviar aprox. uns 3 dies abans de la carpeta, un email amb el concepte 'INCIDENCIA SOLIS AUES' a president@aaetgn.com amb un llistat on consti:
  Autoescola (nºT-)/Secció i Nom i cognoms, DNI/NIE i Nº de taxa (tot en text) del/s alumne/s que hagin d'anar al pròxim examen (que renovin taxa o donin errors).
  Nota assoc: un llistat al text del email mateix amb la informació especificada.
 2.  NOU!  Heu d'esperar que nosaltres us diguem que la JPTT ja ha tramitat les taxes que us donaven error, per vosaltres poder introduir-les al AUES. 
  🠞 SOLIS a través de AUES (Nota info JPTT) (guia visual)
Això s'aplica a partir d'ara mateix, per tant si teniu alumnes que renovin taxa, tingueu-ho present. No enviar al REC. 
23/12/22 JPTT: INTRODUCCION SOLICITUDES CIRCULACION _DESTREZAS_Aues (email)
A partir de la recepción de este mensaje, todas las solicitudes nuevas de sus alumnos pendientes de circulación/destreza, deberá introducirlas a través de de la plataforma AUES. A efectos prácticos, las Escuelas seguiran realizando los envíos como se están realizando actualmente, a EXCEPCIÓN,  del envio de SOLICITUDES.
23/12/22 JPTT: Introduccion SOLI_Aues - Guia Visual (arxiu adjunt a al email)
21/11/22 JPTT: Canvi de NIE a DNI, Direcció, transm. Manual ↔ Automàtic quan renoven AL REC
11/04/22 JPTT: PROVISIONALS - DUPLICATS PERMÍS (al REC)

Nota informativa entre convocatòries d'exàmen:
Recordatori que entre exàmens (ja siguin de teòrica o circulació) els alumnes que no aproven tenen uns dies entre convocatòries, i el sistema no deix citar-los:
Entre la 2a i 3a conv11 dies hàbils❗ (a comptar al dia següent de l'examen realitzat)
De la 3ª conv i consecutives16 dies hàbils❗ (a comptar al dia següent de l'examen realitzat)
❗dies hàbils = no es compten festius, ni cap de setmana

Impresos DGT:  [enllaç]
Impresos DGT
● Model 04 Expedient alumne (MOD 04) (exemple .jpg)
● Model 03 Qüestions vàries (MOD 03) + Tasa 4.1 (sempre indicar núm i nom de l'Autoescola)
● CIR_ Relación cita circulación v2  (versió AAETGN - obre a Pestanya 1: enllaç
● DES_ Relación cita destreza v2
● SOL_ Solicitudes permisos y LC v8 (ha d'entrar a l'AUES)
● ANU_ Anulación y traslado v8
● TRA_ Anulación y traslado v8   (Versió AAETGN - només TRA_: enllaç)
● ADR_ Solicitudes MMPP v8
● CUR_ADR  Plantilla CURSOS ADR JPT TARRAGONA AGOSTO 2021_ODS
● CUR_A Comunicación curso A (v 2021)
● VIAS-ABIERTAS_ Plantilla JPTT (.xls)*   Plantilla JPTT (.ods)
*Guardar-lo en format .ods per poder enviar-lo via REC.
 • 03/07/20 - Noves plantilles: Circulació v2 (enllaç) Pistes v2 (enllaç) i Curs A v9 (enllaç)
COM GUARDAR ARXIUS .ODS A .PDF (quan ho envieu a president@)


 ERROR COMUNS 

Nota informativa: [enllaç]
Video[enllaç]♢  INCIDÈNCIES:  

⚠️ Per temes de confidencialitat i seguretat de les dades dels vostres alumnes, demanem que intenteu seguir aquests protocols, i no adjunteu documentació personal amb foto (tipus DNIs, carnet de conduir, certificat metge, etc) als emails d'incidències, si no es estrictament necessari o us la demanem expressament. 

INCIDÈNCIES:
🔵 Aquests email aniràn ÚNICAMENT a president@aaetgn.com (excepte els trasllats)
🔵 Sempre que sigui possible, els documents adjunts en .PDF o . JPG
🔵 Indicar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" a tots els docs/emails

S'han d'unificar, amb la mesura que sigui possible totes les incidències en un únic email, per exemple si teniu varis alumnes d'AUES amb incidències. 
 • Email: Email de l'autoescola que ho demana
 • Assumpte: T 00XX Nom autoescola - AUES / REC / CIR / SOL / TRA / ANU / etc - descripció curta/DNI/dia examen o deixar-ho buit. (PERFAVOR, indiqueu si es de AUES, REC, SOL, CIR, TRA o ANU al assumpte) 
 • Text de l'email: Dades del/s alumne/s (nom i cognoms, DNI, Permís, incidencia en qüestió)
 • Documents adjunts (en .PDF o . JPG). 
A l'escrit de l'email hi ha de constar TOTES les dades del/dels alumne/es, DNI/s i Permís, quina incidència té/tenen, i anotar el número T 0XXX, secció i nom de l'Autoescola.
AUES
TEÒRICA:   
Model 04 de l'alumne amb la taxa enganxada (la primera pàgina guardada en format .pdf) + "pantallazo" de l'error.
Especifiqueu quan fiqueu AUES si es teorica o CIRCULACIÓ ja que son diferents protocols.
AUES
SOL a l'AUES (CIR/DES):
Enviar uns 3 dies abans de la carpeta, un email amb el concepte 'INCIDENCIA SOLIS AUES' a president@aaetgn.com amb un llistat on consti:
 • Autoescola (nºT-)/Secció i Nom i cognoms, DNI/NIE i Nº de taxa (tot en text) del/s alumne/s que hagin d'anar al pròxim examen (que renovin taxa o donin errors).
  Nota assoc: un llistat al text del email mateix amb la informació especificada.
 •  NOU!  Heu d'esperar que nosaltres us diguem que la JPTT ja ha tramitat les taxes que us donaven error, per vosaltres poder introduir-les al AUES. 
  🠞 SOLIS a través de AUES (Nota info JPTT) (guia visual)

Especifiqueu quan fiqueu AUES si es teorica o CIRCULACIÓ ja que son diferents protocols.
TRA:    • Només si no entra al AUES, s'ha d'enviar al REC el Model de TRA_ (enllaç) de l'alumne (amb taxa) al REC.
CIR/DES:  Documents .ods (guardats en format .pdf, només les pàgines a imprimir) i la incidencia/error que us dona el REC.
MOD. 03:     • (enllaç) - A l'apartat "Altres qüestions "ficar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" i després el tràmit que es demana. 
Incidències als llistat d'examen
SOL
(error citació):
Model 04 de l'alumne amb la taxa enganxada (la primera pàgina guardada en format .pdf).
TRA
(error citació):
En cas que, la JPTT no li consti aquest trasllat a l'hora de citar a examen, llavors sí haureu d'enviar l'arxiu TRA_ (enllaç) en .PDF (o el comprovant de l'AUES) com a incidència a president@aaetgn.com (guardat en format .pdf), per poder justificar-ho.
ANU/JUS:    • En cas que, la JPTT no li consti la anul·lació o justificant de l'alumne a l'hora de citar a examen, haureu d'enviar la ANU_ (enllaç) que vau enviar pel REC (en format .PDF) + l'enviament al REC com a incidència a president@aaetgn.com, per poder justificar-ho.

 nou!  PROVISIONALS - CARNETS QUE NO ARRIBEN (
MOD. 03 al REC): Enllaç a la noticia


♢  ANULACIONS (tota clase d'examens):    Com presentar REC? ⇩ 

(Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla) ​tingueu present que:
 1. ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC).

  quan ompliu el .ods, a l'apartat "causas por las que se solicita la anulacións'ha d'anotar les causes de l'anul·lació (SEMPRE, és obligatori) de l'alumne en qüestió i indicar a quina autoescola pertany l'alumne, exemple: 

  Cita médica el mismo dia i hora del examen
  (T0XXX Autoescola XX)


     
  *Per fer SALT DE LÍNIA (Ctrl + Intro)

 2. JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (.ods + el Justificant al REC).  
 3. *Els justificants de no presentats (pàg.4es modifica i es presenten:
  • Dins de les 48 hores després de l'examen: la plantilla (.ods + el Justificant al REC).
  • Passades les 48h: El mateix que l'anterior.

 IMPORTANT!  En cas d'anul·lacions dies abans de l'examen de Circulació, avisar per email a president@ per poder omplir les places, gràcies!!


 AL REC: 
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día de de anulación de la cita. ANU_”año mes día”_”no AE”_”no sección”.ods
  (Ej. para el 20 de junio de 2020: ANU_20200620_T0123_01.ods)
 🔹ASUNTO: ANU_”año mes día”_”no AE”_”no sección” (Ej.: ANU_20200620_T0123_01)
 🔹EXPONE: PRESENTACIÓN DE ANULACION DE CITAS DE LA AUTOESCUELA “no AE”, SECCIÓN “no sección”, “nombre de la Autoescuela”.
 
 🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Muy importante, la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados.


Nota informativa ANULACIONS: [enllaç] CAPA (Circulació, Pistes):    Com presentar REC? ⇩ 
 • 📅 CALENDARI  EXAMENS [enllaç]
 • 📧 EMAILS CAPA - Confirmar: [Noticia]


♢   JPTT: Aclaración minutos recuperación CAPA: 

Estos 10 minutos recuperados están sumados a la parte superior del email en el apartado "Número de circulacions (Bs)", no hay que añadirlos

Este mensaje significa que en anteriores ciclos "perdieron" x minutos al no poder solicitar los minutos asignados, por cuestiones de compatibilidad de tiempos en las circulaciones.

A partir de esta actualización las Escuelas que perdieron esos minutos los recuperarán en el ciclo, en donde les aparezca el mensaje adjunto. Eso quiere decir que en el cómputo total de asignaciones de ese ciclo el sistema ha contemplado la recuperación de esos minutos "perdido". Es decir, si una escuela recibe un mensaje en el que se le asigna 390 minutos (13 circ Bs), y además ha recibido el mensaje de 10 minutos recuperados en ciclos anteriores, el tiempo total que dispone es de 390 minutos.

♢   RESERVES de Circulació: 

RECORDATORIO IMPORTANTE:
El día que marca como CIERRE, es el día en el que se reparten las reservas si hubieran huecos.
Es importante que: 
 • si SÍ han solicitado Reservas, no envien las relaciones de circulación antes del día de CIERRE, por si tuvieran que añadir algún alumno más, y a veces la duplicidad de relaciones causan errores en la citación.
 •  si NO solicitaron reservas, podrán enviar las relaciones antes del día de Cierre.


♢   Llistes EXTRES de Circulació: 
        (no entren per el REC)
   • Email a president@aaetgn.com 
   • Sempre en format .pdf (a ser possible, adjuntar també .ods)
   • Si paguen taxa els alumnes, enviar expedient de l'alumne amb la taxa enganxada (Model 04). 

COM GUARDAR ARXIUS .ODS a 🠆 .PDF (quan ho envieu a president@) ENLLAÇ

♢   CANJES a Circulació: 
   • Al email de confirmació CAPA: es comptarà com 1B (30 min).
   • A la llista de CIR_ al costat del nom de l'alumne, INDICAR QUE ES CANJE.
    Exemple:

 • PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES: [enllaç]
 • MANUAL ASSOCIACIÓ (v.3-5) [enllaç]
 • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 (registre al REC) [enllaç]
 • NOTA INFORMATIVA ESCUELAS [enllaç] (uso de guantes, mascarillas, etc)
 • PROCEDIMIENTO - DESTREZAS MOTOCICLETAS [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - DESTREZAS PESADOS REUS [enllaç]
📁 Carpeta Gdrive - Protocol i Documentació CAPA (update: 10-10-22)♢  VIES OBERTES: 

 • SOLICITUD:  Plantilla JPTT (ODS*) i enviar seguint el protocol pàg. 5 (enllaç)

  •  Renovació / Modificació  Plantilla JPTT (ODS*) + qüestions vàries (MOD 03), 
  • Al mod.03 s'hi ha d'enganxar la taxa 4.1 i anotar a "Altres Qüestions" el núm i nom d'autoescola + renovació/ modificació de Vies obertes.
   Exemples:
   (T0XXX Autoescola XX) Afegir/treure professor
   (T0XXX Autoescola XX) Modificar dades (especificar dades a modificar), etc.


 • Enviar mínim 5 dies hàbils abans del dia de l'examen
  (5 días hábiles a la fecha de inicio de las prácticas/examen por parte de la Escuela)

 • Nom d'arxiu: VIAS-ABIERTAS_ANYMESDIA_T0123_ 01_DNI
  •  ➜ Aclaració Nom al enviar varis arxius: [enllaç]

   Cada archivo (uno por alumno) nombrarlos igual que lo anterior pero añadiendo el DNI del alumno al final. ARCHIVOS  .ODS :

   • VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231A
   • VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231B
   • VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231C
 • Seguir el protocol 06-2020: pàg. 5 [enllaç]
 AL REC:  
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día de presentación de la solicitud.
🔹ASUNTO: VIAS-ABIERTAS_”año mes día”_”no AE”_”no sección”
(Ej.: VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01
🔹EXPONE: PRESENTACIÓN VIAS ABIERTAS PARA LA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA AUTOESCUELA “no AE”, SECCIÓN “no sección”, “nombre de la Autoescuela”, FECHA DE PRESENTACIÓN “día/mes/año”. 
🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.

Muy importante, la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados, aportando la tasa correspondiente, si fuese necesario.
En la solicitud deberá indicarse el nombre y DNI/NIE de los profesores y la matrícula de la motocicleta del alumno.
*En cas de voler enviar-lo en format .xlsx (guardarlo en Excel superior al 2003) per poder enviar-lo via REC.
♢  TRASLLATS (a través de AUES): 

TRASLLATS EXPEDIENTS (TOTS: teòrica, circulació, pista, etc)

*TRASLLATSEnllaç a Nota informativa (15/03/2021)

Els trasllats han d'estar tramitats a l'AUES o enviats al REC previ a la presentació de carpeta, ja siguin per l'AUES (tramitats) o pel REC (si dona error).

 • Taxa del tràmit: Taxa 4.1

A través del sistema AUES: 
 • Fer trasllat per l'AUES.
  (si us surt el comprovant, ja està realitzat. OK
si dona error a l'AUES, ha d'enviar-se al REC:
 •  Enviar l'arxiu TRA_ + "pantallazo" de l'error al REC (seguint el protocol pàg. 4 enllaç)
  (guardeu els comprovants de tot per si es genera incidencia a l'hora de la citació d'examen.)

 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día de solicitud de traslado. TRA_”año mes día”_”no AE”_”no sección”.ods
  (Ej. para el 20 de junio de 2020: TRA_20200620_T0123_01.ods)
 AL REC: 
 🔹ASUNTO: TRA_”año mes día”_”no AE”_”no sección” (Ej.: TRA_20200620_T0123_01)
 🔹EXPONE: PRESENTACIÓN TRASLADOS DE EXPEDIENTES DE LA AUTOESCUELA “no AE”, SECCIÓN “no sección”, “nombre de la Autoescuela”, FECHA DE PRESENTACION “día/mes/año”.
 
 🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Muy importante, la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados.

--> Es poden fer varis alumnes a la vegada (5 alumnes per arxiu, separats pel centre metge):
Enviar l'arxiu TRA_ al REC (seguint el protocol pàg. 4 enllaç)
(guardeu els comprovants de tot per si es genera incidencia a l'hora de la citació

   INCIDENCIA - LLISTATS EXAMEN:
--> (LLISTATS EXAMEN) En cas que, la JPTT no li consti aquest trasllat a l'hora de citar a examen, llavors sí haureu d'enviar l'arxiu TRA_ (o el comprovant de l'AUES) com a incidència a president@aaetgn.com (guardat en format .pdf), per poder justificar-ho.♢  AUES (teòric): 
 • 📅 PREVISIÓ EXAMENS [enllaç]

 • 🆘 GESTIÓ D'INCIDENCIAS AUES [enllaç] (.pdf) 

 • 🆘Pérdida de Servicio/Error Acceso/Error Funcional [enllaç]

  • PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
  • PROCEDIMIENT - Centre exàmens TGNA/REUS (CAMPCLAR): [enllaç]
  • PROCEDIMIENT - Centre exàmens TORTOSA (CENTRE CIVIC): [enllaç]


♢   ADR (Examen): 
* Solicitudes de Pruebas para ADR v8 [enllaç] seguint el protocol (enllaç)
 • Máximo 4 días hábiles antes de la convocatoria a la que se solicite.
 • La plantilla a utilizar será SOLICITUDES MMPP v8.ots [enllaç]
 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día del examen
  ADR_”año mes día”_ MP”no registro”_”dígito de control”.ods
  Ej. para el 20 de junio de 2020: ADR_20200620_MP0123_1.ods

 AL REC: 

SOLICITUDES al REC:
 🔹ASUNTO: ADR_”año mes día”_ MP”no registro”_”dígito de control” (Ej.: ADR_20200620_ MP0123_1)
  🔹EXPONE: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PRUEBAS DE APTITUD ADR DEL CENTRO DE MP”no registro”_”dígito de control”, “nombre del Centro”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.
🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS. 
Añadir en un único archivo .ods, todas las solicitudes de alumnos de un centro para el día concreto de examen.
Muy importante, la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados.

 ♢  Cursos A: 
 • PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
* Comunicación de cursos A v11 [enllaç] a través de REC
 • 10 dies hàbils abans del dia del curs.

 • Nom arxiu: CUR_A_ANYMESDIA*_T0XXX_01.ods (*inici del curs)

  La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día de inicio del curso: CUR_A_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
  Ej. para el 20 de junio de 2020: CUR_A_20200620_T0123_01.ods

 AL REC: 
 • Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
  🔹ASUNTO: CUR_A_”año mes día”_”no AE”_”no sección” (Ej.: CUR_A_20200620_T0123_01)

  🔹EXPONE: PRESENTACIÓN CURSO A CON No DE CURSO “xx/año” DE LA AUTOESCUELA “no AE”, SECCIÓN “no sección”, “nombre de la Autoescuela”, FECHA DE INICIO DEL CURSO “día/mes/año”.

  🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LA SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DEL CURSO PRESENTADO.

Muy importante, la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados, especialmente indicar que hay que consignar la matrícula de motocicleta a utilizar por el alumno. En el caso de la matrícula de la motocicleta del instructor, al no haber casilla para su consigna, se deberá indicar en una casilla libre de la relación de profesores, en concreto en la de “Apellidos y nombre”.
  UN COP ACABAT EL CURS:
 • Model de certificat d'aprofitament del curs - Annex IV: [MODEL 10 - DGT]
  Aquest certificat ha d'entregar-se a la JPTT en data posterior a l'acabament del Curs A juntament amb l'expedient de l'alumne.

 • Sol·licitud del Expedició del Permís A (expedient):
   • [MODEL 04 - DGT] amb Taxa 2.3 enganxada.
   • Autorització de la taxa firmada per l'alumne [enllaç].
   • Certificat mèdic.
   • Taló foto.  

 • Relació dels alumnes pels quals es demana l'expedició del Permís A.

 ♢   Cursos ADR: 
* Comunicación de cursos ADR  Nou! [NOVA NOTA INFORMATIVA] a través de REC
 • 10 dies hàbils abans del dia del curs - protocolo 06/2020 (pàg.6): [enllaç]

 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día de inicio del curso.

  CUR_ADR_”año mes día”_MP”no registro”_”dígito de control”

  Ej. para el 20 de junio de 2020: CUR_ADR_20200620_ MP0123_1.pdf 

   AL REC: 
  🔹ASUNTO: CUR_ADR_”año mes día”_MP”no registro ”_”digito de control” (Ej.: CUR_ADR_20200620_MP0123_1) 
  🔹EXPONE: PRESENTACIÓN SOLICITUD DE CURSO ADR OB/AM/PR_BC/CI/CX/C7 DEL CENTRO DE MP”no registro”_”dígito de control”, “nombre del Centro”, CON FECHA DE INICIO DEL CURSO “día/mes/año”. 
  🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LA SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DEL CURSO PRESENTADO. 
 •  Nou!  CUR_ADR Plantilla CURSOS ADR JPT TARRAGONA AGOSTO 2021_ODS
 • + PDF amb el curs amb la taxa enganxada al part superior
 • Nom arxiu: CUR_ADR_2021MESDIA(que inicia curs)_MP0XXX_DIGIT-DE-CONTROL.pdf
Para modificaciones y consultas enviar email a: cursos.conductores.jptt@dgt.es

*Se anula el adelanto de los expedientes mediante email. ♢  Expedicions Permisos: Enllaç a Nota informativa 

*Se anula el adelanto de los expedientes mediante email. 


*Las Escuelas deberán presentar el EXPEDIENTE COMPLETO en formato papel. (que incluirá el TALÓN FOTO), para su expedición. Dicho expediente deberá tener entrada en esta Jefatura antes de los CINCO (5) DÍAS HABILES después de la superación de la prueba correspondiente que acredite la obtención del permiso. 

   IMPORTANT ➜   CÓMO PRESENTAR LOS APTOS CORRECTAMENTE 
 • LLISTAT DELS EXPEDIENTS PRESENTATS (encara que només sigui 1) 
  és obligatori: EXEMPLE / MODEL DE LLISTAT
  (Els aptes han d'anar en una mateixa llista encara que siguin de diferents dies d'apte! només separat per Autoescola i per CIRCULACIÓ, CURSOS A i/o CURSOS ADR. )
 • Autorització del pagament de la taxa per l'alumne: [.doc: enllaç (1 full), enllaç (2 en 1 full) ]
 • Adjuntar el Talo foto davant de tot de l'expedient, per quan s'obri el sobre es vegi.
 • Indicar l'Autoescola a la part de darrera del talo foto. 
 • Al sobre hi ha de constar escrit (de forma llegible):
  • Núm. i nom de l'Autoescola o segell.
  • DNI, Nom i cognoms de l'alumne.
  • Permís de l'expedient o Curs.
  • Data de l'apte.
Fotografies del taló foto - nota DGT:

♢  Reclamacions de Provisionals que no arriben: 

11/04/2022 
Només acceptaràn reclamacions de provisionals/Permisos que no arriben enviats per REC: http://aaetgn-noticies.blogspot.com/provisionals.html


♢ REC:


Menú REC: CIR_   DES_   ANU_  
Menu incidencia AUES:  SOL_  

📅 CALENDARI  EXAMENS [enllaç]

 CIR_ / DES_ / SOL_ PRESENTACIÓ CARPETA: 
 • 23/12/22 - Modificat  PROTOCOL 06-2020 :
   NOU!!!  🠞 Les SOL_ dels alumnes de circulació/destresa, a partir de la nota, entrarán  a través de la plataforma AUES: (Nota informativa JPTT) (guia visual)
  En cas d'incidència es farà com fins ara, a través del REC.
 • Heu de seguir els procediments especificats al  PROTOCOL 06-2020 AUTOESCOLES : [enllaç]
  (les actualitzacions pertinents están indicades en aquesta pàgina web)
 • Muy importante, las plantillas deberán estar cumplimentada en todos sus apartados.


🔹1.1 CIRCULACIONES:

Para presentar las relaciones de CIRCULACIÓN.

 AL REC: 
 • Archivo: CIR_ Relación cita circulación v2  (versió AAETGN - obre a Pestanya 1: enllaç)
 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día del examen.
  CIR_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
  Ej. para el 20 de junio de 2020: CIR_20200620_T0123_01.ods
 • La sección se indicará en el listado mismo, no hacer una lista por sección.
NO SE ACEPTARÁ:
  • Plantillas sin la fecha de examen anotada.
  • Relaciones/solicitudes con casillas de alumnos vacías a la parte superior de los listados, con modificaciones, e imágenes u otros añadidos en las plantillas.
  • Guiones en ninguno de los campos de las plantillas .ots/.ods que rellenáis de la DGT (Dnis, matrículas, apellidos, número territoriales, número de los centros médicos  -> Debe ir: T 00XX
  • ✅ T 00XX (con un espacio) nunca ❌ T-00XX o T000XX o no se citaran los alumnos.
  • Relaciones con nombres de profesores, alumnos, matrículas, Dnis erróneos.
  • Relaciones con la primera pestaña VACÍA. Rellenad siempre primero las relaciones por orden, PROFESOR1/VEHICULO1/etc. y después la 2. 
  • Matrícula del vehículo de acompañamiento (circulaciones A1/A2):En las relaciones de alumnos que se van a examinar de circulación para la obtención del permiso A1/A2, se deberá anotar la matrícula del vehiculo que acompaña la prueba (al final de la relación de los alumnos).
  • Notas en la relaciones: "el profesor x debe examinar a tal hora", "el alumno 2 es CANJE", "el vehiculo X es compartido con x profesor", etc debe ir como en el ejemplo siguiente:

  AL REC  Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
🔹ASUNTO: CIR_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: CIR_20200620_T0123_01)
🔹EXPONE: PRESENTACIÓN DE CARPETA DE EXAMEN DE CIRCULACIÓN AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nºsección”, “nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, CICLO CAPA “nº ciclo”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.
🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.

Añadir en un único archivo .ods, todas las relaciones de una sección para ese día. La plantilla dispone de distintas pestañas para incluir relaciones con distintos profesores. 
La plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados, incluido el de la fecha de examen, pese que esté destinada a cumplimentarse por la JPTT.


🔹1.2 DESTREZAS:

Para presentar las relaciones de DESTREZAS.

 AL REC: 
 • Archivo: DES_ Relación cita destreza v2
 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día del examen.
  DES_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
  Ej. para el 20 de junio de 2020: DES_20200620_T0123_01.ods
 • La sección se indicará en el listado mismo, no hacer una lista por sección.
NO SE ACEPTARÁ:
  • Plantillas sin la fecha de examen anotada.
  • Relaciones/solicitudes con casillas de alumnos vacías a la parte superior de los listados, con modificaciones, e imágenes u otros añadidos en las plantillas.
  • Guiones en ninguno de los campos de las plantillas .ots/.ods que rellenáis de la DGT (Dnis, matrículas, apellidos, número territoriales, número de los centros médicos  -> Debe ir: T 00XX
  • ✅ T 00XX (con un espacio) nunca ❌ T-00XX o T000XX o no se citaran los alumnos.
  • Relaciones con nombres de profesores, alumnos, matrículas, Dnis erróneos.
  • Relaciones con la primera pestaña VACÍA. Rellenad siempre primero las relaciones por orden, PROFESOR1/VEHICULO1/etc. y después la 2. 
  • Matrícula del vehículo de acompañamiento (circulaciones A1/A2):En las relaciones de alumnos que se van a examinar de circulación para la obtención del permiso A1/A2, se deberá anotar la matrícula del vehiculo que acompaña la prueba (al final de la relación de los alumnos).

  AL REC  Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
🔹ASUNTO: DES_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: ​DES_20200620_T0123_01)

🔹EXPONE: PRESENTACIÓN DE CARPETA DE EXAMEN DE DESTREZAS “MOTOCICLETAS/PESADOS”​ ​AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nº sección”, “nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN​ ​“TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, CICLO CAPA “nº ciclo”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.​ 
🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las relaciones de una sección para ese día. La plantilla dispone de distintas pestañas para incluir relaciones con distintos profesores.


🔹2.1 SOLICITUDES:

Para presentar las tasas nuevas de los alumnos que renuevan o que deben pagar tasa.

12/01/23 - JPTT: Actualització referent a la introducció de les SOL a l'AUES (email):
 NOU PROTOCOL : Quan el/s alumnes repetidor/s, que paguen taxa nova (els que anaven a l'antic SOL_.ods) (que hagin anat a examen prèviament, ja vinguin d'una altre autoescola o no) i RENOVIN TAXA, i els heu de presentar a examen s'haurà d'introduir la taxa al AUES, en cas que renovin taxa o donin errors haureu de:
 1. Enviar uns 3 dies abans de la carpeta, un email amb el concepte 'INCIDENCIA SOLIS AUES' a president@aaetgn.com amb un llistat on consti:
  Autoescola (nºT-)/Secció i Nom i cognomsDNI/NIE i Nº de taxa (tot en text) del/s alumne/s que hagin d'anar al pròxim examen (que renovin taxa o donin errors).
  Nota assoc: un llistat al text del email mateix amb la informació especificada.
 2.  NOU!  Heu d'esperar que nosaltres us diguem que la JPTT ja ha tramitat les taxes que us donaven error, per vosaltres poder introduir-les al AUES. 
  🠞 SOLIS a través de AUES (Nota info JPTT) (guia visual)
Això s'aplica a partir d'ara mateix, per tant si teniu alumnes que renovin taxa, tingueu-ho present. No enviar al REC. 

  INCIDENCIA 
  AL REC  Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
🔹ASUNTO: SOL_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: SOL_20200620_T0123_01)
🔹EXPONE: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PRUEBAS DE APTITUD EXENTAS DE TEÓRICO DE LA AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nº sección”, nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, FECHA DE PRESENTACION “día/mes/año”.
  🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.

  + ARCHIVO .PDF con el pantallazo del error i/o la explicación de lo que no és correcto. 

     INCIDENCIA - LLISTATS EXAMEN:
  --> (LLISTATS EXAMEN) En cas que, la JPTT no li consti la SOLI de l'alumne a l'hora de citar a examen, llavors haureu d'enviar el model 04 del/s alumne/s amb la taxa renovada enganxada a la part supriorpresident@aaetgn.com (guardat en format .pdf), per poder justificar-ho.  🔹3.1 ANULACIONES:  (tota clase d'exàmens)

  ES RECORDA que tant si es anul·lació com justificant, s'ha d'incloure un arxiu amb el justificant de perquè s'anul·la o perquè no va poder anar a l'examen, sino li correrà la convocatòria.
  (Descitar alumne) es presenten (pàg.3 - v8 plantilla):
  • Archivo: ANU_ Anulación y traslado v8
  • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día de anulación de la cita.
   ANU_”año mes día”_”no AE”_”no sección”.ods
   Ej. para el 20 de junio de 2020: ANU_20200620_T0123_01.ods)

  INDICACIONS quan ompliu el .ods:
   • A l'apartat "causas por las que se solicita la anulación" s'ha d'anotar les causes de l'anul·lació (SEMPRE, és obligatori) de l'alumne en qüestió i indicar el núm i nom de l'Autoescola, exemple: 
   • Cita médica el mismo dia i hora del examen
    (T0XXX Autoescola XX):

             *Per fer SALT DE LÍNIA (Ctrl + Intro)
   • Adjuntar el .PDF amb el justificant, en cas de no tenir-ne cap, fer un escrit l'Autoescola amb l'explicació pertinent. 

    AL REC:  
  Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
  🔹ASUNTO: ANU_”año mes día”_”no AE”_”sección” (Ej.: ANU_20200620_T0123_01)
  🔹EXPONE: PRESENTACIÓN DE ANULACION DE CITAS DE LA AUTOESCUELA “no AE”, SECCIÓN “no sección”, “nombre de la Autoescuela”, “día/mes/año”. 
  🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.

  Muy importante,
   la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados indicando los datos de la autoescuela y el motivo.
  1. Guardeu el justificant d'enviament + justificant/pdf de l'anul·lació)
  2. El guardeu juntament amb l'exp. de l'alumne.
  3. NO S'HA D'ENVIAR a president@.
  4. En cas que, la JPTT no li consti aquesta anul·lació a l'hora de comptar convocatòries, llavors sí  ho haureu d'enviar com a incidència a president@, per poder justificar-ho. 

   INCIDENCIA  ANULACIONS:
  Quan envieu l'email d'una incidència d'anul·lació a president@aaetgn.com necessitem:
  • TEXT EMAIL:  les dades de l'alumne i l'autoescola el dia de l'examen, el permís i si l'alumne anava de teòrica, circulació o pista, gràcies. 
  • la confirmació d'enviament al REC.
  • la copia de l'ANU_ ENLLAÇ (Guardat en .PDF).


  Menú REC: CIR_   DES_   ANU_   Menu incidencia AUES:  SOL_  
  • NOTA INFORMATIVA Cursos A y ADR (enviada el 2-06-20): [enllaç]
  • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 [enllaç]
  Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

  [Protecció de Dades] [Política de Cookies]